Kallelse årsstämma 2019

Styrelsen för Grytnäs Landsbygdsfiber Ekonomisk förening kallar till årsstämma enligt nedan

Datum/tid: 2019-06-27 kl. 18:00
Plats: Logen Nyhyttan
Deltagare: Samtliga andelsägare Grytnäs Landsbygdsfiber Ek. förening

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 14. Val av representant vid Avesta Landsbygdsfiber ekonomisk förening föreningsstämma.
 15. Val av revisor och eventuell revisorssuppleant/er.
 16. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
 18. Mötets avslutande

På årsstämman kommer stadgeändringar enligt uppdrag på 2017 års stämma att tas upp för behandling samt beslut om nödvändiga stadgeändringar beroende av ny lag för Ekonomiska föreningar som träder i kraft den 2018-07-01.

Comments are closed.