Stadgar

FÖR GRYTNÄS LANDSBYGDSFIBER EKONOMISK FÖRENING

 § 1     FIRMA

Föreningens namn är Grytnäs Landsbygdsfiber ekonomisk förening

§ 2     ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna renodlade trafiktjänster, exempelvis bredband och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

§ 3     STYRELSENS SÄTE OCH FÖRENINGENS VERKSAMHETSOMRÅDE

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Avesta kommun. Verksamhetsområdet är Grytnäs sockens landsbygd med omnejd enligt bif. karta.

§ 4     MEDLEMSKAP

Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde. Om en fastighet har flera ägare kan dock endast en av dem vara medlem.

Medlem förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på en av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om inträde prövas av styrelsen.

Arrendator skall jämställas med fastighetsägare i dessa stadgar. Även hyresgäst kan jämställas med fastighetsägare om det är ändamålsenligt.

§ 5     MEDLEMS ÅLIGGANDE

Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6     INSATS

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 200 kr och högst 30 000 kr för av medlemmen inom verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet. Insatsen skall betalas på anvisat sätt, antingen kontant eller genom faktura eller inbetalning till föreningens konto i bank. Med ansluten fastighet menas fastighet som är eller planeras att bli ansluten eller är förberedd för anslutning till föreningens nätverk. En insats återbetalas först 1 år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar, dock högst 200 kr.

§ 7     ÅRSAVGIFT

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 500 SEK. Max beloppet följer konsumentprisindex. Intill dess föreningsstämma beslutar om annat är medlemsavgiften 100 kronor. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 8     ÖVRIGA AVGIFTER

Föreningen har rätt att ta ut en anslutningsavgift för att ansluta en fastighet till föreningens kommunikationsnät. Föreningen har också rätt att fortlöpande ta ut en nätavgift som ersättning för att upprätthålla den anslutna fastighetens förbindelse med andra kommunikationsnät, dvs. fortlöpande tillhandahåller nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Dessa avgifter skall regleras i de anslutningsavtal som skall upprättas mellan föreningen och medlemmarna.

Ersättningen för eventuella renodlade trafiktjänster bestäms från tid till annan av styrelsen med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning.

§ 9     UTESLUTNING

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 10   AVGÅNG

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker avgång ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut. Vid avgång på grund av uteslutning ska styrelsens respektive föreningsstämmans beslut vara fattat minst 1 månad före räkenskapsårets slut. Avgång får dock inte ske tidigare än 5 år efter datum för anslutningsavtalets tecknande, undantag då medlemskap skall överlåtas till ny fastighetsägare då föreningen tecknar 5-årigt avtal för medlemmarna med en tjänsteleverantör. Vid utträde ur Föreningen återbetalas det lägre insatsbeloppet, det vill säga 200 kr. Resterande insatsbelopp förväntas fastighetsägare få tillbaka vid försäljning av fastigheten. I samband med försäljning av fastigheten förutsätts den nye fastighetsägaren ansöka om medlemskap och medlemskapet därmed övergår på denne.
§ 11   STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter, med högst fyra (4) suppleanter. Föreningsstämman väljer ordförande på ett (1) år d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår, medan övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två (2) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år.

Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöte.

§ 12   FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelseledamöterna två (2) i förening samt dem styrelsen utser.

§ 13   REVISORER

Föreningsstämman skall årligen välja en (1) revisor och högst två (2) revisorsuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 14   RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 15   ÅRSREDOVISNING

Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

§ 16   ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 14. Val av revisor och eventuell revisorssuppleant/er.
 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
 16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
 17. Mötets avslutande

§17    EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Extra föreningsstämma kan utlysas förutom av styrelsen, då det av behandling för uppgivet ärende skriftligen begärs av revisor eller minst 10 % av Föreningens medlemmar.

§ 18   RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.

Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo eller annan medlem. Ett ombud får endast företräda en medlem.

§ 19   KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse med uppgift om de ärenden som skall förekomma ska ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom e-post eller brev. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas.

§ 20   VINSTFÖRDELNING

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas för särskilt ändamål och/eller utdelas som återbäring till medlemmarna i förhållande till deras kapitalinsatser i föreningen.

§ 21   UPPLÖSNING

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda kapitalinsatser enligt § 6.

§ 22   STADGEÄNDRING

Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.

§ 23   ÖVRIGT

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.