Category Archives: Medlemsinfo

Kallelse årsstämma 2019

Styrelsen för Grytnäs Landsbygdsfiber Ekonomisk förening kallar till årsstämma enligt nedan

Datum/tid: 2019-06-27 kl. 18:00
Plats: Logen Nyhyttan
Deltagare: Samtliga andelsägare Grytnäs Landsbygdsfiber Ek. förening

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 14. Val av representant vid Avesta Landsbygdsfiber ekonomisk förening föreningsstämma.
 15. Val av revisor och eventuell revisorssuppleant/er.
 16. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
 18. Mötets avslutande

På årsstämman kommer stadgeändringar enligt uppdrag på 2017 års stämma att tas upp för behandling samt beslut om nödvändiga stadgeändringar beroende av ny lag för Ekonomiska föreningar som träder i kraft den 2018-07-01.

Ang. IP-telefoni (Bahnhof)

I samband med att man får sina inloggningsuppgifter skall man även få ett erbjudande om IP-telefoni från Bahnhof. Tyvärr missas detta i vssa fall och jag har därför nedan skrivit de 2 alternativ som finns.

När man har IP-telefoni måste man ha något som heter SIP-box, denna gör att man kan använda sina vanliga telefoner till IP-telefonin. Det är viktigt att köpa sin SIP-box från den leverantör man ha av telefonin. Bahnhofs SIP-box innehåller förutom funktion för IP-telefoni även en router och en s.k. trådlös accesspunkt som gör att man kan köra datorer, surfplattor etc. trådlöst.

När du ringer/mailar Bahnhofs kundtjänst för att beställa är det viktigt att du hänvisar till Avesta Stadsnät och kommunikationsoperatören OpenGiga för att få dessa priser.

Alternativ 1
Fast avgift: 0 kr / månad
SIP-box: 795 kr (engångskostnad)
Flyttning av nummer: 199 kr (engångskostnad)

Alternativ 2
Fast avgift: 49 kr / månad (bindningstid 12 månader)
SIP-box: 0 kr (engångskostnad)
Flyttning av nummer: 199 kr (engångskostnad)